Van Green Deal ZES naar Uitvoeringsagenda

Aanleiding

In 2014 sloten bedrijven, overheden en kennisinstellingen een convenant om de stadslogistiek efficiënter en duurzamer te maken: de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES). Deze Green Deal leidde de afgelopen jaren tot diverse regionale pilots, gericht op het verminderen, veranderen en verduurzamen van de logistiek. Daarbij ging het bijvoorbeeld om overslag aan de randen van de stad (zoals logistieke ontkoppelpunten en ‘hubs’), de inzet van Light Electric Vehicles (LEV), vervoer over water en nieuwe samenwerkingsvormen binnen de logistieke keten. 

Er was afgesproken de periode tot 2020 vooral te gebruiken om te ‘experimenteren’ met kleine, vaak lokale, projecten. Om veel te verkennen en te leren, en de opgedane kennis en ervaring met elkaar te delen. Pilots mochten mislukken. Niet om daarna te stoppen, maar vooral om te kijken waar het niet goed ging en hoe het beter kon. ‘Living labs’ werden deze projecten genoemd.

Facts & figures

  • De Green Deal ZES heeft een looptijd van 10 jaar.
  • In november 2014 waren er 50 deelnemende partijen: overheden, ondernemers (vervoerders en verladers), branchepartijen, belangenvertegenwoordigers en kennisinstituten.
  • In 2020 (ondertussen zijn ruim 200 partijen aangesloten) zijn alle ervaringen geëvalueerd om vervolgens op te schalen richting 2025.
  • 2025 is het jaar dat stadslogistiek zo veel mogelijk zero-emissie moet zijn.
grean deal zes illustratie
grean deal zes illustratie

Klimaatakkoord

Ondertussen nam de druk toe om ingrijpender maatregelen te nemen voor het verder en sneller terugdringen van de CO2-uitstoot. Het Klimaatakkoord, van 28 juni 2019, is daar het resultaat van. De afspraak voor stadslogistiek is helder: In 30 tot 40 van de grootste gemeenten wordt in 2025 een zero-emissiezone ingevoerd. 

De Uitvoeringsagenda Stadslogistiek is opgesteld door een werkgroep van branchepartijen en gemeenten. Met de ondertekening van de uitvoeringsagenda verbinden partijen zich aan de afspraak om uiterlijk in 2025 volledige zero-emissie stadslogistiek te realiseren. De uitvoeringsagenda kan daarmee gezien worden als de ‘opschaling’ waarover de Green Deal spreekt. Van zo veel mogelijk zero-emissie naar volledig zero-emissie.

Verhouding Uitvoeringsagenda tot Green Deal ZES

Vervangt de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek nu de Green Deal ZES? Het antwoord op deze vraag is niet zo zwart-wit. Enerzijds is de uitvoeringsagenda een belangrijke stap in de opschaling van de afspraken uit de Green Deal ZES. Anderzijds biedt de uitvoeringsagenda niet die brede gemeenschap (waar individuele partijen elkaar kunnen vinden en helpen) die de Green Deal wel biedt.

Daarom is het belangrijk dat de bestaande community van de Green Deal ZES een plek en een rol krijgt bij het uitwerken van de uitvoeringsagenda. Deze website is daarom bedoeld voor alle partijen die voor ZES gaan. Van brancheorganisatie en gemeenten tot aan (kleine) ondernemingen.