Update lopende SPES-projecten

Projectvoorstellen Gemeente Amersfoort, Hengelo en Almelo

20 oktober 2020 | SPES heeft afgelopen maanden weer nieuwe projectvoorstellen ontvangen en goedgekeurd. Zo ook de voorstellen van de gemeente Amersfoort en het gezamenlijk voorstel van de gemeenten Almelo en Hengelo. In onderstaand overzicht leest u meer over de activiteiten in deze projecten.

Gemeente Amersfoort

Amersfoort werkt al aan een zero-emissiezone in het centrum en wil in aanvulling hierop onderzoeken of zero-emissie ook in specifieke winkelstraten buiten het stadscentrum kan worden gestimuleerd. Denk aan het toepassen van bijvoorbeeld privileges, zoals de ruimere venstertijden voor duurzame voertuigen die Amersfoort sinds dit jaar in de binnenstad hanteert.

In dit project analyseert Amersfoort de mogelijkheden die de gemeente heeft om de inzet van schone vracht- en bestelvoertuigen en bevoorrading door eigen voertuigen buiten het stadscentrum te stimuleren, zoals bijvoorbeeld ruimere venstertijden. Onderzocht wordt of deze mogelijkheden net zoveel effect hebben als het toevoegen van deze straten aan de zero-emissiezone. De resultaten van het onderzoek zijn mede van invloed op de discussie over de omgang van de grootte van de zero-emissiezone en de invulling daarvan in de stad. De volgende resultaten zijn beoogd: 1) Een overzicht van de mogelijkheden, 2) Onderzoek naar het effect van deze mogelijkheden in vergelijking tot toevoeging van deze straten aan een zero-emissiezone en 3) de ervaringen delen zodat deze van pas kunnen komen voor andere steden met winkelstraten buiten het centrum.

Hengelo en Almelo

Gemeenten Hengelo en Almelo brengen de huidige logistieke bevoorradingssituatie in deze steden in kaart. In Hengelo wordt naast de binnenstad ook de situatie voor het gebied Hart van Zuid geanalyseerd, dit is een grote binnenstedelijke herontwikkelingslocatie net buiten het centrum van de stad. In dit gebied wil men graag aan de slag met innovatieve mobiliteitsconcepten. Zowel Hengelo als Almelo gaan met veldwerk de aantallen en soorten voertuigen registreren, waar deze ingezet worden en welke partijen er actief zijn. Daarnaast wordt onderzocht welke problemen zich voordoen en welke oplossingen en/of kansen er zijn om de binnenstadlogistiek te optimaliseren en te verduurzamen. Dit wordt gedaan door middel van veldwerk, expert judgement en interviews met stakeholders. Het resultaat van het project is drieledig: 1) een rapportage van het bevoorradingsprofiel, 2) een plan van aanpak en 3) een processchets (routekaart) van de stappen de gemeente en de betrokken bedrijven kunnen nemen.