SPES-project: Verkenning zero-emissie zone Hilversum

De Gemeenteraad van Hilversum heeft in april 2021 de Mobiliteitsvisie Hilversum 2040 vastgesteld en daarbij het college opgedragen een eerste uitvoeringsprogramma Mobiliteit op te stellen voor één of meerdere nul-emissiezones. Om deze ambitie uit te werken naar een concreet zonebesluit heeft de gemeente met HaskoningDHV Nederland B.V. een SPES-project uitgevoerd. Het doel was het opstellen van een plan van aanpak voor vaststellen en invoeren van de zone met een heldere afbakening van het gebied.

In het onderzoek is gekeken naar het verduurzamen van de logistiek in het centrum van Hilversum en op de drukke winkelstraat Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum-Zuid. Er is met name aandacht gegeven aan het politiek en maatschappelijk draagvlak voor het invoeren van een nul-emissiezone in Hilversum. Naast verkeersemissies is ook verkeersdrukte en -onveiligheid een dringende reden om de stadslogistiek te verbeteren. Het centrum is het kernwinkelgebied van de stad met ongeveer 550 winkels. In de Gijsbrecht van Amstelstraat bevinden zich 100 speciaalzaken, en er zitten veel actieve en goed georganiseerde ondernemers die samen een wensbeeld van de straat hebben opgesteld.

Het onderzoek heeft een routekaart Duurzame Stadslogistiek voor Hilversum opgeleverd. Het invoeren van een zone in het centrum vanaf 2026 staat hierin centraal.

Aanbevolen flankerende maatregelen voor het stadscentrum zijn:

- het beter benutten van de parkeercapaciteit van expeditiehoven voor het laden en lossen van eigen voertuigen van ondernemers en bouwlogistiek; 

- het aanbieden van pakketkluizen op de expeditiehoven;

- verbeteren beheer openbare ruimte (straatmeubilair, stadsbeheer, verkeersborden);

- bevorderen dat lokale ondernemers zich aansluiten bij een logistieke hub.

Voor de Gijsbrecht van Amstelstraat wordt aanbevolen om te beginnen met gereserveerde parkeerplaatsen met venstertijden om laden en lossen beter gepland te laten verlopen. Tenslotte is voorgesteld om de straat op termijn alleen toegankelijk te maken voor emissievrije voertuigen.

Bart van der Helm, gemeente Hilversum: “Samen met ondernemers, bewoners en transportsector gaan we de komende jaren toewerken naar twee nul-emissiezones. We zetten op allerlei vlakken stappen voor een duurzame en leefbare toekomst. Tegelijkertijd houden we daarbij de haalbaarheid en betaalbaarheid goed in het oog.”