SPES-project: Mogelijkheid van een regionale zero-emissiezone

De gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort werken samen in het regionaal overleg Zuid-Kennemerland. Met ondersteuning van SPES hebben zij onderzocht welke technische en juridische mogelijkheden er zijn om op regionale schaal een zero-emissiezone voor stadslogistiek in te voeren. Het onderzoek is uitgevoerd door RoyalHaskoningDHV en GreenbergTraurig.

De aanleiding was een door de gemeenteraad in Heemstede aangenomen motie die oproept om te onderzoeken of de gemeente een milieuzone of zero-emissiezone kan invoeren, en daarbij kan aanhaken bij de milieuzone van buurgemeente Haarlem. Deze milieuzone voor vrachtwagens is sinds dit jaar van kracht en gaat in 2025 over in een zero-emissiezone voor vracht- en bestelwagens. 

De studie concludeert dat er zeker mogelijkheden zijn om een regionale, gemeentegrens-overschrijdende zone in te voeren. Enkele onderdelen moeten door gemeenten zelf worden vormgegeven: de bestuurlijke besluitvorming, het verkeersbesluit en het ontheffingenbeleid, maar er kan worden samengewerkt bij het opstellen van achtergronddocumenten (onderzoeksinformatie), bij communicatie rondom besluitvorming (inspraakproces) en het opstellen van gedeelde formats. 

 

Op het vlak van handhaving en bebording wordt in de regio al samengewerkt maar door dit te versterken kunnen nog voordelen worden behaald wat betreft efficiency (inzet boa’s) en kosten (voor inkoop van materiaal en softwarelicenties). Een gezamenlijke aanpak heeft met name meerwaarde voor het inrichten van een ontheffingenloket, inkoop en inzet van ANPR, en communicatie, omdat schaalvoordelen dan leiden tot kostenreductie. Ook kan dan de benodigde specialistische kennis over ANPR beter worden geborgd en hoeft niet elke gemeente afzonderlijk deze kennis in huis te hebben.

Het onderzoek was gericht op de regio Zuid-Kennemerland maar de uitkomsten kunnen ook worden benut in regio’s elders in het land.

Lees hier de eindrapportage Regionale ZE-/milieuzone Zuid-Kennemerland.