Total Cost of Ownership-model voor zero-emissie touringcars

Het Ministerie van IenW, KNV-Busvervoer Nederland, Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Eindhoven en Gemeente Utrecht zijn met elkaar in gesprek om de transitie naar emissieloos touringcarvervoer te versnellen. Het rekenmodel ‘TCO-Touringcar’ is een van de initiatieven die daaruit is voortgekomen. 

Het kabinet Rutte IV wil dat Nederland koploper in Europa is bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Om dit doel te bereiken moet de uitstoot van broeikasgassen in alle sectoren zoveel mogelijk worden gereduceerd, ook die van autobussen en touringcars. De transitie naar emissieloos touringcar vervoer draagt daarnaast bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. 

Aan de slag met het TCO-model

Met dit TCO-model is het mogelijk snel een kostprijs te berekenen van een batterij elektrische touringcar of een waterstof touringcar en die af te zetten tegen een dieselvariant. Door vervolgens te draaien aan een aantal “knoppen” van het model, zoals verwachte levensduur van de touringcar, de omvang van subsidies te variëren of de hoogte van dieselprijs c.q. energieprijs aan te passen, kan direct de invloed daarvan op de kostprijs worden vastgesteld.

De opzet van het ‘TCO-Touringcar’ is zo eenvoudig als mogelijk gehouden. Dit houdt in dat het ‘TCO-Touringcar’ op basis van een beperkte input reeds onderbouwde rekenresultaten produceert. Wel moet het veld “Enable Content”/”Inhoud inschakelen” (soms) worden aangeklikt om gebruik te kunnen maken van voor de berekeningen noodzakelijke “Macros”.

Hoe werkt het TCO-model?

In het TCO-model wordt niet alleen gekeken naar de aanschafprijs van het voertuig, maar naar het totale kostenplaatje over de totale gebruiksduur van het voertuig (TCO) inclusief laadinfrastructuur. Dit alles op basis van de huidige stand van de techniek. Vragen die in het model beantwoord worden:

  • Hoe groot is het verschil in kosten per km of per uur?
  • Wat is de invloed van wijzigende kosten voor laadinfrastructuur of dalende aanschafprijzen van elektrische touringcars bijvoorbeeld als gevolg van lagere batterijprijzen?
  • Is met subsidies een omslagpunt te bereiken en is dat reëel?
  • Wat is de invloed van extra belastingen op het rijden met dieselvoertuigen?

Achtergrond ontwikkeling TCO-model

Onderzoeksburo Panteia heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur een breed gedragen model opgezet, gebaseerd op bestaande kennis en inzichten. Dit is gedaan door een inventarisatie uit te voeren naar de eisen van een TCO-model, waarbij touringcarondernemers, fabrikanten, toeleveranciers en andere relevante partijen betrokken zijn. Aan de hand van een aantal scenario’s brengt het rekenmodel het huidige kostprijsverschil in beeld tussen batterij elektrische/ waterstof en dieseltouringcars.

Hoewel de kosten van de inzet van touringcars de kern vormen, wordt ook de jaarlijkse uitstoot van vervuilende stoffen met het model berekend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar CO2, PMx en NOx. De uitstoot wordt ‘Well-to-Wheel’ vastgesteld. Dat betekent dat aan elektrische touringcars die gebruik maken van grijze stroom ook CO2- en NOx-emissies wordt toegerekend.


Download het TCO-model TouringCars