Update goedgekeurde projecten 1e ronde

Vijf nieuwe projectvoorstellen

9 juli 2020 | SPES heeft de afgelopen periode weer een aantal nieuwe projectvoorstellen ontvangen. Vijf van deze voorstellen zijn goedgekeurd. In dit overzicht vindt u een overzicht van de vijf nieuwe projecten waar de komende maanden aan gewerkt wordt.

Dokkum & Emmen

In Noord-Nederland worden grote stappen gezet op het gebied van zero-emissie stadslogistiek. Groningen, Assen, Leeuwarden en Sneek hebben al concrete resultaten gehaald met steun van SPES. Dokkum en Emmen hebben samen een projectplan ingediend om aan te haken bij het momentum van deze nabijgelegen steden. In Dokkum worden de kaders en wensen met betrekking tot zero-emissiezones vastgesteld door het bestuur en aansluitend voorgelegd aan brancheverenigingen en vervoerders. Het eindresultaat in Dokkum is een breed gedragen notitie met gedeelde uitgangspunten over logistiek, die richtinggevend is voor toekomstige besluiten en maatregelen. In Emmen worden scenario’s opgesteld voor enerzijds een zero-emissiezone, anderzijds niets doen en enkele scenario’s die hiertussen liggen. Per scenario kijkt Emmen naar de economische kansen en risico’s en wat het draagvlak is. Centraal staan gesprekken met ondernemers en vervoerders, waar de wensen, belangen en ideeën van deze groep opgehaald worden.

Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer en Schiphol Group willen de haalbaarheid van een zero-emissiezone voor terminal logistiek bepalen en de uitwerking hiervan voorbereiden. Het gaat hierbij om de logistieke stromen die horen bij de bevoorrading van kantoren, winkels, horeca, bouw-, onderhouds- en schoonmaakactiviteiten in de terminals. Binnen dit project wordt gekeken naar de huidige samenwerking tussen de gemeente en Schiphol. Hoe worden de verkeersbesluiten in de huidige situatie genomen? Daarna volgen een stakeholder- en kosten/batenanalyse, inclusief milieueffecten. Het eindresultaat is een plan van aanpak hoe de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol samen kunnen toewerken naar zero-emissiezone Schiphol Centrum.

Hoorn

Binnen het projectplan van Hoorn wordt gekeken naar de belangen van plaatselijke beleidsmakers, vertegenwoordigers van binnenstadsondernemers en diverse vervoerders. Daarnaast bestaat het plan uit een veldonderzoek naar de bevoorradingssituatie in de binnenstad. Deze twee onderdelen vormen de basis voor een plan van aanpak en een routekaart voor het traject naar een zero-emissiezone in 2025.

Maastricht

Voor de gemeente Maastricht zijn drie projectonderwerpen gedefinieerd: 1) het opstellen van een tijdelijk Plan B, voor slimme handhaving van buitenlandse kentekens, 2) het uitdiepen van potentiële verkeerseffecten voor doorgaand verkeer op de zero-emissie singels en 3) het uitbreiden van eerder onderzoek naar effecten op concentraties luchtkwaliteit. Het doel van dit project is om in september een implementatieplan op te leveren ten behoeve van een bestuurlijk besluit over een zero-emissiezone in het najaar.

Vervoersregio Amsterdam

De gemeenten binnen de Vervoersregio Amsterdam streven naar een gezamenlijke visie op de invulling van zero-emissie stadslogistiek. Zo wordt een level playing field gecreëerd voor het bedrijfsleven. Het project bestaat uit een verkenning op de huidige ambtelijke en logistiek situatie, met daaropvolgend een analyse per gemeente binnen de VRA op drie scenario’s: 1) niets doen, 2) proces Amsterdam/Haarlem volgen en 3) een alternatieve aanpak richting zero-emissie logistiek zonder specifieke zero-emissiezone. Eindresultaat is een voorstel voor een aanpak per gemeente en een integrale regionale aanpak.