bedrijventerreinen hebben meer laadvraag dan eerder aangenomen

Buck Consultants International (BCI) heeft een validatie uitgevoerd van de prognose van vraag naar laadinfrastructuur in verband met de elektrificatie van logistieke bedrijven. Nieuw is dat BCI in haar prognose rekening houdt met ontwikkelingen op het gebied van zero-emissie stadslogistiek. Hierdoor wordt op zeven bedrijventerreinen in de regio meer laadvraag verwacht dan uit eerdere prognoses. De uitkomsten van de validatie worden door RAL Zuidwest en netwerkbeheerder Stedin gebruikt in de netimpactanalyse. Daardoor kunnen concentraties van laadvraag op bedrijventerreinen langs de A12 corridor die leiden tot netcongestie eerder gesignaleerd worden. De gevolgde methodiek is ook waardevol voor SPES gemeenten aangezien in (en om) deze gemeenten ook een bovengemiddelde behoefte aan logistieke laadinfra zal bestaan die nu nog niet of onvoldoende in de landelijke prognoses is voorzien. 

Voldoende aanbod van laadinfrastructuur nodig voor verduurzaming

De bedrijventerreinen langs de A12 corridor vormen tezamen een logistieke hotspot voor nationale distributie, stedelijke distributie, e-fulfillment en verslogistiek. Een belangrijke randvoorwaarde voor een toekomstbestendige concurrentiepositie van deze logistieke corridor is de toegang tot schone en hernieuwbare energiedragers. Zoals voldoende beschikbaarheid van laadinfrastructuur voor batterij-elektrische bestelauto’s en vrachtauto’s. Wat geldt voor de A12 corridor geldt ook voor gemeenten die inzetten op Zero Emissie Stadslogistiek. Voldoende beschikbaarheid van laadinfrastructuur is een belangrijke randvoorwaarde voor succesvolle implementatie van Zero Emissie zones in steden. Het is daarom van belang voldoende zicht te hebben op de ontwikkeling van laadinfrastructuur in de ZES-gemeente en in buurgemeenten met een sterk stadslogistiek profiel. 

Validatie prognoses laadinfrastructuur

Er zijn verschillende prognoses naar laadvraag. Speciaal voor de logistieke sector heeft de NAL werkgroep Logistiek in de zomer van 2022 een prognose voor Laden op bedrijventerreinen opgesteld. Deze prognose is een goed startpunt voor de analyse naar vraag voor logistieke laadinfrastructuur in een gemeente of regio, maar de landelijke prognose houdt geen rekening met lokale karakteristieken op bedrijventerreinniveau. BCI zet hier een eigen raming tegenover.

In A12 corridor heeft dit proces geleidt tot een aanscherping van de prognoses voor zeven bedrijventerreinen. Het gaat om bedrijventerreinen met een sterke concentratie van stadslogistieke bedrijvigheid.

De aangescherpte prognose is als input meegegeven aan RAL Zuidwest en netbeheerder Stedin. Eelco de Vink, Gebiedsregisseur Energietransitie bij Stedin, geeft aan: “Wij nemen de input mee met andere opgaven in de tweejaarlijkse netimpactanalyse om te zien welke knelpunten er ontstaan op het gebied van netcongestie. De resultaten worden begin volgend jaar teruggekoppeld aan de regio. Op knelpuntlocaties gaan wij bij dichter op de bedrijfsplannen zitten en daar waar nodig gezamenlijk op zoek naar oplossingen om netcongestie te voorkomen.” 

Breed toepasbaar in gemeenten en regio’s

De ontwikkelde methodiek om laadvraag te prognosticeren en te verrijken is ook toepasbaar in andere gemeenten en regio’s. Voor een gemeente is dit van belang om te zien waar de laadvraag van zero-emissie stadslogistiek zich ruimtelijk zal concentreren. Op basis van die informatie kunnen gemeenten het gesprek aan gaan met de netbeheerder om te zien waar de eerste knelpunten ontstaan en welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn. De resultaten kunnen ook gebruikt worden als onderlegger voor de dialoog met gebruikers en aanbieders van laadinfrastructuur om private en (semi-)publieke locaties voor het opladen van bestelauto’s en vrachtauto’s te ontwikkelen. 

Ondersteuning op gebied van laadinfra via SPES

Indien de tijdige beschikbaarheid van voldoende laadinfra een belemmering is voor de invoering van de ZE zone in uw gemeente, dan kunnen we vanuit SPES gemeenten helpen op basis van de landelijk ontwikkelde strategieën en tools met:

  • Locatiestudie laadpleinen en stadsdistributiehubs: locatiestudie op bedrijventerreinen bij hubs en advisering bij realisatie van hubs
  • Validatie laadinfra: logistieke laadprognoses vertalen naar concrete laadbehoefte van bedrijven, rekening houdend met verschillende logistieke (laad)profielen
  • Netcapaciteit: begeleiden van samenwerking met netbeheerder, gemeente en bedrijven
  • Consortiumvorming: ondersteuning bij consortiumvorming voor de realisatie van laadinfrastructuur waarbij vraag en aanbod bij elkaar komen

Voor meer informatie of vragen over logistiek laden kunt u contact opnemen met de relatiemanager vanuit SPES Remco Hoogma.

Lees hier het rapport van BCI.