Gehonoreerde projecten SPES 2021

Een overzicht van de nieuwe projecten waar de komende maanden aan gewerkt wordt

14 juli 2021 | SPES heeft de afgelopen periode een aantal nieuwe projectvoorstellen ontvangen. Negen van deze voorstellen zijn goedgekeurd. In dit overzicht vindt u een korte beschrijving van de nieuwe projecten waar de komende maanden aan gewerkt wordt.

Amstelveen

Amstelveen heeft nog geen besluit genomen over de invoering van een zero-emissiezone. Aankomende maanden richt de gemeente zich op het identificeren van een duidelijke ambitie met betrekking tot schone stadslogistiek, een plan van aanpak om daar te komen en welke concrete acties kunnen worden genomen. De focus van het SPES-project ligt op winkelcentrum 'het Stadshart'. De resultaten van het onderzoek kunnen daarmee ook interessant zijn voor andere gemeenten met private winkelcentra als focuspunt voor schone stadslogistiek.

Apeldoorn en Deventer

Om een volgende stap te kunnen zetten richting implementatie van de zero-emissiezones in de gemeenten Apeldoorn en Deventer, is duidelijkheid gewenst over hoe de handhaving er uit gaat zien per 2025. In beide gemeenten zijn geen ANPR-camera’s geïnstalleerd. Het kostenaspect van handhaving is een belangrijk aandachtspunt. Het onderzoek richt zich daarom op welke handhavingsmogelijkheden of combinaties daarvan kunnen leiden tot kostendekkende handhaving. Denk bijvoorbeeld aan boa-handhaving en toepassing van iVRI-systemen.

Arnhem en Ede

De gemeenten Arnhem en Ede hebben beide behoefte aan meer inzicht in de rol die stadsdistributiehubs kunnen spelen in de transitie naar een efficiënte en emissieloze stadslogistiek. Kunnen deze hubs een bijdrage leveren aan het draagvlak bij ondernemers voor de invoering van de zero-emissiezones? In het project wordt de potentie van hubs voor beide gemeenten onderzocht, mogelijke locaties en potentiële exploitanten geïdentificeerd en een handelingsperspectief uitgewerkt. De uitkomsten worden ook veralgemeniseerd waardoor het resultaat van dit project van toegevoegde waarde is voor gemeenten die eveneens een rol voor stadsdistributiehubs voor ogen hebben.

Zwolle

Om ondernemers te ondersteunen in de transitie naar de zero-emissiezone start het project in Zwolle met een kwantitatieve analyse waarmee de vervoersbewegingen van de verschillende type ondernemingen in kaart worden gebracht. Op basis daarvan kunnen passende oplossingsrichtingen worden vastgesteld.

Breda, Eindhoven, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch

De vier Brabantse gemeenten hebben ieder afzonderlijk van elkaar besloten zero-emissiezones voor stadslogistiek in te voeren. Omdat ze overeenkomsten zien in de (laatste) uitdagingen bij invoering, willen de vier steden gezamenlijk optrekken om daaraan invulling te geven. Daarbij richten zij zich op:

  • opstellen van een Regionale Actieagenda voor zero-emissie stadslogistiek;
  • testen van de aanpak met maatwerkadviezen voor zzp’ers en eigenaren van het kleine mkb;
  • opstellen van bouwstenen voor een communicatie- en beïnvloedingstrategie gericht op zzp’ers en eigenaren van het kleine mkb;
  • kennis delen en zoeken naar synergie en verbreding in Noord-Brabant.

Hilversum

Hilversum heeft in april 2021 haar mobiliteitsvisie vastgesteld. Dit is de basis voor  uitwerking van de plannen voor het invoeren van een zero-emissiezone. Dit project richt zich op het opstellen van een plan van aanpak dat moet leiden tot de invoering van een zero-emissiezone.

Noord-Holland Noord, Zaanstad en Hoorn

In de regio Noord-Holland Noord is behoefte aan een integrale regionale aanpak. Dit project richt zich onder andere op het opstellen van een concept verkeersbesluit en regio- en gemeentespecifieke maatregelen die genomen kunnen worden om zero-emissie stadslogistiek te bevorderen.

Utrecht

De gemeente Utrecht beschikt over informatie over goederenstromen, maar deze geeft geen inzicht in de ontwikkelingen naar slimme en schone mobiliteit. Daarom laat de gemeente een dashboard ontwikkelen dat inzicht biedt in de huidige transport- en goederenstromen (nulmeting), het formuleren van maatregelen voor vermindering van uitstoot en het terugdringen van voertuigen en/of voertuigkilometers.

Zaanstreek-Waterland

In de regio Zaanstreek-Waterland zijn vanaf 2025 meerdere zero-emissiezones van kracht. Dit project richt zich op het informeren van mkb’ers en zzp’ers zodat zij kunnen anticiperen op komst van de zero-emissiezones. Een “menukaart” met instrumenten voor lokale ondernemers om ze te faciliteren in de transitie naar zero-emissiezones is één van de eindproducten van dit project.